Činnosť

1. Stavebný manažment:

BM Building, s.r.o je stavebno-manažérska spoločnosť, ktorá poskytuje podporné služby investorom a developerom pri realizácii ich projektov.

Naša spoločnosť zabezpečí bezproblémový prechod z projektovej do realizačnej fázy. Stavebný manažment chápeme ako ucelený proces, ktorý zahŕňa koordináciu všetkých profesií, riadenie a kontrolu stavby počas prípravy, realizácie až po jej kolaudáciu na základe definovaných právnych, ekonomických a technických podmienok tak, aby sme včas odhalili a obmedzili riziká, našli riešenia a na druhej strane využili všetky poskytnuté príležitosti.

Ciele investora, resp. užívateľa splníme v požadovanej kvalite, v určenom termíne a za vopred určené náklady.

Za nášho klienta prevezmeme riadenie a koordináciu procesu zadania stavebných prác . Po výbere dodávateľa stavby zabezpečíme uzatvorenie zmlúv, pričom koordinujeme aj ich právnu kontrolu.

2. Stavebný dozor:

V rámci výkonu stavebný dozor ponúkame tieto činnosti:

 • oboznámenie sa s podkladmi ( projekt, zmluvy, stavebné povolenia, územné rozhodnutie)
 • Odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka
 • Protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi
 • Kontrola dodržiavania podmienok vydaných na uskutočnenie stavby najmä stavebného povolenia a územného rozhodnutia
 • Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu
 • Bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach
 • Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov
 • Kontrola vhodnosti stavebných materiálov a prevádzky technického vybavenia na stavbe
 • Kontrola odborného ukladania stavebných materiálov a stavebných hmôt
 • Kontrola tých častí diela, ktoré boli v ďalšom postupe zakryté alebo sa stali neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka
 • Preberanie vykonaných stavebných prác zo strany dodávateľa
 • Spolupráca s projektantom
 • Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác
 • Sledovanie vedenia stavebného denníka
 • Uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu výstavby
 • Kontrola postupu prác podľa časového plánu výstavby a zmlúv
 • Kontrola odstránenia vád a nedorobkov
 • Kontrola dodržiavania BOZP
 • Účasť na kolaudačnom konaní

3. Stavbyvedúci

V rámci výkonu stavbyvedúci ponúkame činnosti podľa stavebného zákona:

 • Stavebný zákon ukladá stavbyvedúcemu riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku.

V zmysle ustanovení Stavebného zákona je stavbyvedúci oprávnený:

 • určovať začatie a ukončenie jednotlivých činností na stavenisku a na stavbe,
 • riadiť vykonávanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
 • organizovať pohyb činnosti osôb na stavenisku a na stavbe,
 • kontrolovať výrobky a materiály pre stavbu, zisťovať ich kvalitu a vhodnosť na zabudovanie do stavby, určovať spôsob ich skladovania na stavenisku,
 • dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
 • koordinovať poradie stavebných prác,
 • vykázať cudzie osoby zo staveniska a zo stavby.